Jednolity plik kontrolny – przygotuj się na zmiany

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. zmieniły się przepisy kontroli podatkowej, które nakładają na duże przedsiębiorstwa obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te należy generować i przesyłać w wersji elektronicznej ? w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Od 1 stycznia 2017 obowiązek ten zostanie nałożony również na w małe i średnie przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2018, także i na mikroprzedsiębiorstwa.
Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Aby przygotować się do nadchodzących zmian przeczytaj, co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Co to jest JPK i dlaczego należy go używać?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax ? SAF-T) jest zbiorem danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Zbiór danych musi posiadać ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Zmiana ustawy Ordynacja Podatkowa z dn. 10.09.2015 nałożyła na przedsiębiorstwa obowiązek przekazywania danych w postaci elektronicznej, których forma ma odpowiadać standardowi zamieszczonemu na stronie Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Wprowadzone regulacje prawne dotyczą głównie systemów informatycznych wykorzystywanych powszechnie przez firmy, gdyż wszystkie dane potrzebne do wygenerowania JPK powinny być w systemach informatycznych. Jednak trzeba też mieć świadomość tego, że znaczna część podmiotów gospodarczych, będzie musiała dostosować lub w niektórych wypadkach dokonać wymiany przestarzałego systemu informatycznego.

Sam plik JPK ma strukturę uporządkowaną (format XML), pozwalającą organom podatkowym i organom kontroli skarbowej skrócić czas kontroli poprzez import tych danych i automatyczną analizę bez udziału systemu informatycznego i pracowników kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Obecnie wyróżniono siedem obszarów danych z których będą pozyskiwane informacje są to:

  • JPK_VAT zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT z uwzględnieniem dla każdej faktury: numeru dokumentu, nazwy kontrahenta, oraz wartości transakcji w rozbiciu na poszczególne kategorie podatkowe. Comiesięczny obowiązek składania pozwoli na wykrycie niezgodności pomiędzy rejestrami VAT a deklaracją VAT-7.
  • JPK_FA obejmujący szczegółową ewidencję faktur VAT sprzedaży. Zawiera wszystkie pozycje danego dokumentu łącznie z informacjami takimi jak np. przyczyna zwolnienia z podatku VAT, przyczyna korekty itp.
  • JPK_MAG ewidencja dokumentów magazynowych z podziałem na poszczególne magazyny. Czyli wszelkie operacje przyjęć, wydań, rozchodów wewnętrznych i przesunięć w ujęciu na poszczególne transakcje z uwzględnieniem kolejnych pozycji. Jeśli do dokumentów magazynowych były generowane faktury sprzedaży, to również jej numer znajdzie się w tej strukturze.
  • JPK_KR zawiera zapisy z ksiąg rachunkowych ujęte w zestawieniu saldowo-obrotowym, na dzienniku i w zapisach księgi głównej i pomocniczej.
  • JPK_WB w skład wchodzą wszystkie operacje bankowe przedsiębiorstwa dotyczące poszczególnych kont bankowych. Do tworzenia tego piliku zostały zobligowane banki i już część z nich oferuje swoim klientom taką usługę.
  • JPK_PKPIR mniejsi podatnicy korzystający z rozliczenia w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów będą generować poszczególne zapisy z tej księgi.
  • JPK_EWP ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu

Przekazywanie danych może odbywać się na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w formie przekazu elektronicznego poprzez program udostępniany przez Ministerstwo Finansów lub na elektronicznym nośniku danych z zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa i niezmienności dostarczanych danych. Wynika z tego obowiązek podpisywania elektronicznego dokumentów.

Do powyższych czynności zobligowani będą wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie RP w tym podmioty zagraniczne i ich oddziały. Zostały ustalone terminy składania JPK i tak:

JPK_VAT ( co miesiąc bez wezwania)

Od 1 lipca 2016 obowiązkowo wszystkie duże firmy czyli takie, które zatrudniają powyżej 250 osób i roczny obrót większy jest lub równy 50 mln ? lub roczna suma bilansowa większa niż 43 mln ?
Od 1 stycznia 2017 średnie firmy czyli takie, które zatrudniają mniej niż 250 osób a przynajmniej 50 i mają obrót mniejszy niż 50 mln ? lub roczna suma bilansowa mniejsza niż 43 mln ?
Od 1 stycznia 2017 małe firmy czyli zatrudniające do 50 pracowników i i roczny obrót całkowity i bilans roczny nie przekracza 10 mln ?
Od 1 stycznia 2018 mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób z rocznymi obrotami i bilansem nie przekraczającym 2 mln ?

Cały JPK ( na żądanie organów podatkowych)

Od 1 lipca 2016 wszystkie duże firmy
Od 1 stycznia 2018 średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa

Ministerstwo Finansów zapewnia, że przekazywanie danych przez firmy skróci czas kontroli i znacznie zmniejszy jej uciążliwość dzięki temu, że będzie ona odbywać się poza siedzibą przedsiębiorcy. Także obniżą się koszty wykonywania kontroli. Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że przekazywanie całego JPK będzie tylko w wypadku czynności sprawdzających, po których w większości wypadków kontrola nie będzie konieczna. Kolejną korzyścią dla przedsiębiorcy ma być możliwość wewnętrznej kontroli nad działalnością firmy a także możliwość importu dokumentów w formacie XLM z innych systemów ( np. kontrahent może eksportować faktury sprzedaży do odbiorcy a ten importować je do własnego systemu)

Także organy podatkowe osiągną korzyści z automatyzacji procesu kontroli, ujednolicenia procedur i szybkości ustalania nieprawidłowości w przypadkach rozliczania VAT a także podatku dochodowego.

Oficjalne informacje na stronie Ministerstwa Finansów