Optimed

COMARCH Opitimed24 – Program do zarządzania placówką medyczną

Optimed24

Prowadzisz przychodnię lekarską?

Rozliczasz się z NFZ-tem?

Potrzebujesz prostego w obsłudze i jednocześnie profesjonalnego systemu do ewidencji danych medycznych?

Niezależnie od posiadanej infrastruktury, wielkości czy rodzaju świadczonych usług przez placówkę ambulatoryjną, Optimed 24 potrafi wypełnić wszystkie zadania począwszy od rejestracji pacjenta poprzez prowadzenie dokumentacji elektronicznej, rozliczenia usług z NFZ i komercyjnych, aż do analiz finansowych potrzebnych dla zarządzających placówką.

Poznaj OptiMED24.

Optimed24 jest przeznaczony dla:

 • Ambulatoryjnych placówek medycznych
 • Sieci placówek medycznych
 • Placówek komercyjnych
 • Gabinetów lekarskich

Zalety rozwiązania wyróżniające Optimed24 od konkurencji:

 • Kompleksowe zarządzanie – można zarówno zarządzać relacjami z pacjentami, lekarzami jaki i podwykonawcami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Wspomaga procesy decyzyjne ? efektywnie zarządza zasobami na podstawie analiz i raportów
 • Automatyzacja procesów ? szybkie i sprawny obieg dokumentacji zleceń, skierowań wyników badań aż do rozliczenia pracowników i kontrahentów.
 • Nowoczesność ? wciąż wzbogacana funkcjonalność i elastyczność interfejsu użytkownika

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Optimed24

 • Rejestracja pacjentów telefoniczna, bezpośrednia i on-line
 • Pełna obsługa gabinetu łącznie z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną
 • Terminowe rozliczenia z NFZ
 • Obsługa działalności komercyjnej
 • Pełny wybór raportów i analiz do zarządzania i efektywnego wykorzystania zasobów
 • Punkt pobrań z automatycznym obiegiem zleceń i wyników badań w postaci elektronicznej
 • Rehabilitacja z możliwością tworzenia cykli rezerwacji zarówno terminu jak i urządzeń
 • Medycyna pracy kompleksowa obsługa dokumentacji
 • Integracja z systemami klasy ERP (Comarch ERP Optima, Comarch BI, RIS, LIS i z portalami promującymi lekarzy)

REJESTRACJA

 1. Zarządzanie grafikiem pracy zasobów zarówno ludzkich jak i urządzeń
 2. Podgląd terminarza pracy zasobu
 3. Możliwość założenia blokady dostępności zasobu na wskazany okres czasu
 4. Zarządzanie listą zaplanowanych wizyt
 5. Możliwość zdefiniowania nowego lub edycja istniejącego grafiku pracy zasobu
 6. Zarządzanie słownikiem szablonów świadczeń
 7. Podgląd aktualnych cen świadczeń w różnych cennikach pakietach, itp.
 8. Zarządzanie słownikiem szablonów usług złożonych
 9. Rezerwacja terminu wizyty
 10. Rezerwacja wybranego wolnego terminu z możliwością określenia:
  • Godziny początku wizyty
  • Czasu trwania wizyty
 11. Możliwość udzielania rabatów przy rozliczaniu realizację usług
 12. Obsługa kolejek oczekujących oraz rozliczeń realizacji usług w ramach kontraktu NFZ
 13. Zarządzanie kartą pacjenta
 14. Zarządzanie dokumentami finansowymi pacjenta
 15. Zarządzanie zewnętrzną dokumentacją pacjenta (załączniki plikowe)
 16. Możliwość utworzenia karty pacjenta na podstawie karty KUZ pacjenta
 17. Zarządzanie wysyłaniem powiadomień SMS/email do pacjenta
 18. Automatyczne nadawanie Indywidualnego Numeru Pacjenta
 19. eWUŚ ? weryfikacja uprawnień pacjenta
 20. Planowanie cykli rezerwacji na rehabilitację lub medycyny pracy
 21. Możliwość łączenie kont pacjentów

GABINET

 1. Podgląd listy roboczej na dany dzień
 2. Tworzenie nowej lub edycja istniejącej wizyty
 3. Podgląd wszystkich wizyt dla danego lekarza w danym dniu
 4. Słownik leków
 5. Wyszukiwanie zamienników do wybranych leków
 6. Karta wizyty
 7. Zarządzanie predefiniowanymi komponentami karty wizyty (dodawanie, usuwanie) w ramach których m.in. można:
  • Opisać przebieg wizyty
  • Zaordynować leki
  • Odnotować listę procedur ze słownika ICD-9 jakie zostały wykonane na rzecz pacjenta
  • Odnotować listę rozpoznań ze słownika ICD-10 jakie zostały wykryte u pacjenta
  • Wystawić receptę/zlecenie na okulary
  • Zewidencjonować skierowanie zewnętrzne pacjenta
  • Wystawić skierowanie do różnych specjalistów
  • Odnotować wyniki badań laboratoryjnych
  • Zewidencjonować wystawione zwolnienie lekarskie z możliwością ich wydrukowania
  • Odnotować wykonane usługi w ramach wizyty
  • Odnotować szczegóły wykonania usług stomatologicznych
  • Wydrukować informacje dla lekarza kierującego
  • Odnotować przebieg wizyty związanej z medycyną pracy, wydać zaświadczenia
  • Zewidencjonować zdiagnozowaną chorobę przewlekłą oraz wystawić zaświadczenie
  • Wyznaczyć JGP
  • Określić wysokość odpłatności za ordynowany lek
  • Określić automatyczne podpowiadania odpłatności leków
  • Określić automatyczne uzupełnienie określonych w ramach karty wizyty ksiąg medycznych (przyjęć, gabinet zabiegowy, itp.)
  • Podglądać wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych

SPRAWOZDAWCZOŚĆ NFZ

 1. Zarządzanie kontraktami
  • Import kontraktu lub aneksu do kontraktu
  • Możliwość utworzenia kontraktu doraźnego
  • Możliwość grupowej aktualizacji cen świadczeń w pozycjach rozliczeniowych
   na podstawie aktualnych wartości świadczeń w kontrakcie
  • Wyświetlenie szczegółów kontraktu na różnym poziomie szczegółowości
 2. Rozliczanie wizyt
  • Możliwość generowania rozliczeń wizyt na podstawie rezerwacji terminów wizyt
  • Możliwość generowania rozliczeń wizyt na podstawie zrealizowanych wizyt
  • Możliwość generowania rozliczenia wizyty na podstawie istniejącego
  • Weryfikacja uprawnień pacjenta związanych z możliwością rozliczenia świadczeń
   zrealizowanych w ramach wybranej wizyty
  • Zarządzanie uprawnieniami pacjenta do realizacji wizyt
  • Wyznaczenie listy świadczeń zgodnie z algorytmami JGP (jednorodnych grup pacjentów)
  • Aktualizacja danych pacjenta w rozliczeniu na podstawie bieżących danych pacjenta
  • Wysłanie rozliczenia do właściwego oddziału NFZ
  • Ręczne lub automatyczne wczytywanie raportu potwierdzenia
  • Generowanie lub wycofanie raportu rozliczeniowego
  • Wycofanie pojedynczych pozycji raportu rozliczeniowego
  • Ręczne lub automatyczne wczytywanie raportów zwrotnych
  • Generowanie i wysyłanie raportów ZBPOZ
  • Możliwość uzupełnienia danych wizyty o informacje dotyczące autoryzacji kuponem,
   wystawionych recept i skierowań.
  • Możliwość ewidencjonowania badań diagnostyczno- laboratoryjnych
  • Udostępniono szczegółowe informacje o realizacji (punktowo/kwotowo) kontraktu NFZ
 3. Zarządzanie deklaracjami pacjentów
 4. Zarządzanie kolejką oczekujących
 5. Rachunek refundacyjny
 6. Przegląd historii komunikacji z NFZ

CENNIKI I PAKIETY

 1. Zarządzanie słownikiem typów świadczeń
 2. Definiowanie nowych lub edycja istniejących świadczeń w zakresie:
  • Podstawowych danych świadczenia (nazwa, czas trwania, itp.)
  • Kosztów realizacji świadczenia
  • Typów świadczeń (np. NFZ, usługa prywatna)
  • Typów zasobów potrzebnych do realizacji świadczenia
 3. Możliwość przeglądania obiektów powiązanych ze świadczeniem (Cennik, Pakiet, itp.)
 4. Zarządzanie słownikiem Grup świadczeń
 5. Zarządzanie szablonami pakietów
 6. Zarządzanie słownikiem szablonów kosztów
 7. Zarządzanie słownikiem kontrahentów
  • Definiowanie nowych lub edycja istniejących rekordów Kontrahenta w zakresie:
   Podstawowych danych kontrahenta (nazwa, adres, itp.)
   Określenia struktury kontrahenta (siedziba główna, odziały)
  • Możliwość wystawiania nowych lub korygowania istniejących dokumentów finansowych
 8. Zarządzanie cennikami
  • Definiowanie nowych lub edycja istniejących cenników w zakresie:
   Podstawowych danych cennika (nazwa, data obowiązywania, itp.)
   Listy świadczeń łącznie z cenami jaki ponosi pacjent za realizację danego świadczenia
   Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi pacjent za możliwość korzystania z pakietu
 9. Zarządzanie kontraktami
  • Definiowanie nowych lub edycja istniejących kontraktów w zakresie:
   Podstawowych danych kontraktu (Nazwa, kontrahent z którym zawarto umowę, itp.)
   Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent i/lub pacjent korzystający z pakietu.
 10. Zarządzanie promocjami
  • Definiowanie nowych lub edycja istniejących promocji w zakresie:
   Podstawowych danych promocji (Nazwa, kontrahent z którym zawarto umowę, itp.)
   Listy świadczeń łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent (płatnika promocji) i/lub pacjent
   korzystającego ze świadczenia
   Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent i/lub pacjent korzystający z pakietu
 11. Zarządzanie przypisaniem pakietów do pracowników Kontrahenta
 12. Zarządzanie słownikiem rabatów
 13. Zarządzanie rozliczeniami pakietów abonamentowych

PROWIZJE

 1. Zaawansowane zarządzanie regułami naliczania prowizji
  • Definiowanie nowych reguł naliczania prowizji dla poszczególnych członków personelu
   medycznego (per świadczenie, pakiet, świadczenie w kontrakcie
  • Rozliczanie lub korekta rozliczonych prowizji
  • Podgląd bieżącego stanu rozliczeń prowizji
  • Podgląd historycznych rozliczeń prowizji
  • Drukowanie szczegółów rozliczeń prowizji wybranego pracownika
  • Eksport pozycji z listy prowizji do pliku Excel
  • Filtrowanie pozycji z listy prowizji

FINANSE

 1. Zarządzanie słownikiem towarów i usług
 2. Zarządzanie słownikiem kontrahentów
 3. Zaawansowane przeglądanie dokumentów finansowych z możliwością:
  • Tworzenie nowego dokumentu finansowego
  • Wystawiania korekt
  • Drukowania (oryginałów, kopii oraz duplikatów)
  • Możliwość dodawania uwag do Faktury
 4. Drukowanie raportów fiskalnych (dobowy, okresowy).
 5. Obsługa stanowiska kasowego
  • Możliwość ręcznego lub automatycznego tworzenia raportów kasowych
  • Możliwość tworzenia kilku otwartych raportów kasowych

REJESTR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Przeglądanie zatwierdzonej dokumentacji medycznej pacjenta
 2. Weryfikacja podpisu elektronicznego dokumentacji medycznej
 3. Drukowanie dokumentacji medycznej
 4. Eksport Dokumentacji do XML i PDF
 5. Wgląd w półautomatycznie tworzone księgi medyczne (przyjęć, gabinetu zabiegowego, itp.)

ANALIZY I RAPORTY

 1. Generowanie Raportów
  • Definiowanie własnych szablonów raportów
  • Import lub eksport szablonów raportów
  • Definiowanie raportów SQL
  • Generowanie raportów na podstawie systemowych szablonów
  • Filtrowanie na poziomie raportu

ADMINISTRACJA

 1. Zaawansowane zarządzenie użytkownikami oraz uprawnieniami użytkowników
 2. Możliwość określenia indywidualnych ustawień wybranych parametrów systemu:
  • Finansowych
  • Zasad zatwierdzania oraz drukowania dokumentacji medycznej
  • Zasad wystawiania i drukowania recept
  • Zarządzanie pulą recept danego użytkownika-lekarza
  • Zarządzanie podpisem elektronicznym użytkownika
  • Zasadami komunikacji w ramach sprawozdawczości z NFZ
  • Zasady wydruku rachunków lub faktur w ramach sprawozdawczości z NFZ
  • Zasad działania przypomnień o deklaracjach POZ/KAOS
  • Zasad rozliczania wizyt na podstawie poprzedniej wizyty
  • Zasad działania JGP
  • Przypomnień o liczbie kuponów
  • Konfiguracja komunikacji z eWUŚ
 3. Możliwość przyporządkowania użytkownika do elementu struktury organizacyjnej
 4. Zarządzanie rolami użytkowników
 5. Zarządzanie konfiguracją modułów

REHABILITACJA

 1. Przegląd zaplanowanych zabiegów dla wybranego zasobu lub grupy zasobów
 2. Drukowanie zaplanowanego harmonogramu zabiegowego:
  • na dany dzień
  • dla danego pacjenta
 3. Odwoływanie zaplanowanych zabiegów
 4. Oznaczenie zrealizowanych zabiegów dla pojedynczego pacjenta lub grupy pacjentów
 5. Przegląd zaplanowanych wizyt pacjenta

PUNKT POBRAŃ

 1. Ewidencja skierowań zew. związanych z realizacją badań laboratoryjnych
 2. Obsługa skierowań związanych z realizacją badań laboratoryjnych
 3. Rozliczanie realizowanych badań
 4. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie opisywania pobrano materiału
 5. Wystawianie zleceń na realizacji badań laboratoryjnych na podstawie istniejących skierowań
 6. Wsparcie w ewidencji pobranego materiału
 7. Generowanie listów przewozowych związanych z wysyłanym materiałem
 8. Przeglądanie z możliwością ręcznego wprowadzenia wyników badań laboratoryjnych
 9. Zarządzanie słownikami związanymi z elektroniczną wymiana danych pomiędzy laboratoriami
 10. Możliwość monitorowania zleceń i wyników badań przesyłanych drogą elektroniczną
 11. Wsparcie elektronicznego procesu zlecanie i odbieranie wyników badań z wybranymi systemami laboratoryjnymi
 12. Wydawanie wyników badań laboratoryjnych

PUNKT SZCZEPIEŃ

 1. Ewidencja skierowań związanych z realizacją szczepienie
 2. Obsługa skierowań związanych z realizacją szczepienia
 3. Rozliczanie realizowanych szczepień
 4. Ewidencja wykonanych szczepień

REJESTRACJA ON-LINE

 1. Wyszukiwanie i rezerwacja terminów wizyt
 2. Zarządzanie rezerwacjami własnych wizyt (przegląd, odwoływanie rezerwacji)